Den lojala medarbetaren. 

Medarbetaren, myterna och elefanten i rummet

Om boken som utkommer i juni 2024

"Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag och verksamheter är förmågan att behålla och utveckla befintliga kunder, medarbetare och leverantörer."

James L Heskett,UPS Foundation Professor Emeritus at the Harvard Business School


Med den insikten ville vi veta vad som gör att viktiga medarbetare i framgångsrika verksamheter väljer att stanna kvar och fortsätta att arbeta och utvecklas där de är. Då vi inte någonstans fann svaret som ensidigt utgår ifrån medarbetarperspektivet utan oftast utgår ifrån verksamhetens och chefs/ledarperspektivet, valde vi att starta arbetet med denna undersökning och att skriva boken.

Vad tycker du att din chef och arbetsgivare skall göra för att du skall välja att stanna kvar och utvecklas?

Resultatet av undersökningen, som vi presenterar i boken, bygger på den etablerade forskningsmetoden The Grounded Theory. Vi genomförde över 130 djupintervjuer med medarbetare och chefer (chefer är också medarbetare) i dokumenterat framgångsrika företag och verksamheter i Sverige.


Vår aktuella bok bygger på djupintervjuer som framförallt ger svar på den avgörande frågeställningen:

"Vad tycker du att din chef och arbetsgivare ska göra för att du ska ska välja att stanna kvar utvecklas?

Bokens övergripande målsättning:

Att vara en vägledning med reflektioner, idéer och verktyg för att hitta en optimal och kontrollerad personalomsättning. 

Varför det är viktigt att behålla sina viktiga medarbetare.

Vad som är viktigt för att behålla sina viktiga medarbetare.

Hur verksamheten kan arbeta med att behålla sina viktiga medarbetare. Boken vänder sig till chefer/ledare, blivande chefer/ledare och till dig som arbetar med att utveckla chefer/ledare. Du får en djupare förståelse, inspiration och konkreta exempel på vad som behövs för att behålla de viktigaste medarbetarna.

Läs boken för 

- att få en ökad förståelse för vad som får duktiga och viktiga medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas i verksamheten.

- att det alltid handlar om individer. Inte enbart om grupp eller kollektiv. Vi försöker ofta klumpa ihop medarbetare efter personligheter, drivkrafter eller andra teser, när det handlar om individer som alla är speciella på sitt eget lilla sätt.

- att medarbetarlojalitet inte kan krävas, avtalas eller påtvingas. Lojaliteten kan bara förtjänas.

- att medarbetare ändrar sig ofta som är helt naturligt och ok. Det som upplevs som betydelsefullt idag behöver inte vara det om några veckor, månader eller år.

- att det finns ett antal tydliga myter. Lön, förmåner, arbetstider, möjlighet att jobba i hemmet eller på annan plats är bara några exempel. Inget av ovanstående nämns spontant som viktigast för att stanna kvar hos sin arbetsgivare och utvecklas. Inte hos de medarbetare vi har intervjuat.

- att det handlar om högst mänskliga dimensioner som efterfrågas och att det finns många fallgropar.

Eftersom vi båda har arbetat som ledare och även som konsulter med fokus på ledarskapet kände vi igen en hel del. Dock har vi också blivit ganska förvånande över att resultatet av våra intervjuer blev så tydliga. Redan efter drygt 80 intervjuer hade vi i grunden format en hypotes. Att vi sedan fortsatte till över 130 intervjuer stärkte hypotesen ytterligare till en teori.

Elefanten i rummet!
Det visade sig att merparten av dem vi intervjuade, aldrig fått den viktiga frågan: "Vad tycker du att din chef och arbetsgivare skall göra för att du skall välja att stanna kvar och utvecklas?" De fåtal som ändå fått den, hade fått den i samband med att de avslutade sin anställning! Det finns säkert många arbetsgivare och chefer som är medvetna och ofta tänker att de nog borde ställa frågan. Det finns ju otroligt mycket skrivet om vikten av att behålla viktiga medarbetare. Trots insikten undviks frågan och förblir därmed outtalad. Det blir som Elefanten i Rummet! 

Detta inspirerande oss till namnet på boken!


Vi som skrivit boken

Joakim Harping, Affärsakademin 070-582 44 63

 joakim@affarsakademien.se  www.affarsakademin.se  

Johan Brandt, MotivationsInstitutet 070-637 00 53 
brandtmotivation1@outlook.com  www.motivationsinstitutet.se