Utveckling av Ledningsgrupper

Vanliga utmaningar för ledningsgrupper

"Ledningsgruppen vill utveckla sin förmåga att arbeta med svåra och strategiska frågor". "Ledningsmöten används främst till avrapportering och brandsläckning av operativa frågor". "Tiden ägnas endast en mycket liten del till strategiskt arbete". "Ledningsgruppen arbetar med helt nya förutsättningar". "Koncernledningen eller styrelsen har gett nya direktiv". "En omorganisation har inneburit att flera är nya i ledningsgruppen och/eller förändringar i marknaden ställer nya krav på hur företaget ska ledas". "Deltagarna i gruppen har inte helhetshatten på sig utan försvarar och fokuserar för mycket på sitt eget rör i arbetet". "Kommunikationsnivån är inte tillräckligt djup mellan medlemmarna i gruppen för att säkerställa kvaliteten på de komplexa beslut som fattas" o.sv.

MotivationsInstitutets arenor för ledningsgruppsutveckling

Lära känna och förstå. Lära känna sig själv och andra bättre är en nyckel för ledningsgruppens effektivitet och varje medlems välbefinnande. Det utvecklar förståelsen och tilliten i gruppen vilket är viktigt för gruppens förmåga att prestera. Att lära känna varandra är att få reda på vilka kunskaper och kompetenser som finns i gruppen. Att få möjlighet att ställa frågor om hur andra uppfattar ens roll och bidrag i gruppen. Att få tillfälle att berätta om vad man behöver för att kunna utföra sig jobb. Om vi kombinerar våra olika personligheter och beteendestilar på ett kreativt och intelligent sätt kan vi skapa samsyn och få synergieffekter.

Fastställa syfte och uppgift. Klara ut VAD ledningsgruppen faktiskt ska, respektive inte ska ägna sig åt är en grundförutsättning för effektivitet. Ett sätt att tydliggöra vad man ska göra är att beskriva ledningsgruppens roll i det totala ledningssystemet. Hur vill ledningsgruppen uppfattas av den egna organisationen? Ofta talar man om att "ta ansvar för helheten" i verksamheten/ organisationen. Detta är ett tydligt ansvar för VD eller den som leder ledningsgruppen, alla övriga sitter på två stolar och ska balansera ansvar för egen verksamhet med ansvar för företaget. 

Skapa effektiva arbetssätt. Utan en stringent och tydlig beskrivning av ledningsgruppens uppgift, kan effektiviteten brista. HUR ska vi arbeta ihop är lika viktigt som VAD och VARFÖR. Bra arbetsformer innebär effektivitet, väl genomlysta problemställningar, kreativ problemlösning samt mycket energi och inspiration. Därför är det viktigt att finna en optimal mötesstruktur. Man bör även utveckla effektiva, konstruktiva och kreativa arbetsformer under själva mötena. Inom områden som problemlösning och kreativt tänkande har det under åren utvecklats en omfattande arsenal metoder och verktyg, som kan vara till nytta för att skapa goda möten.

Utveckla klimat för samverkan. 
Förtroende mellan deltagarna i en ledningsgrupp tar lång tid att etablera, men är en investering för framtiden.
Integritet är när man står för vad man tycker och kan och bidrar med detta till gruppens gemensamma bästa. Har man avvikande uppfattningar så framför man dessa på ett konstruktivt sätt. 
Öppenhet är när man säger vad man tycker, ger varandra rak och konstruktiv feedback.
Respekt för individer och deras olika uppfattningar lägger grunden till ett samverkansklimat.

Kontakta oss för ett samtal
Våra uppdrag påbörjas alltid med en grundlig förstudie där nuläge, behov och önskat läge/effekt tydliggörs. Det gör vi för att ledningsgruppsutvecklingen ska bli så effektiv och verksam som möjligt. Därefter skapar vi en process, integrerad i det ordinarie ledningsgruppsarbetet för att bygga ett väl fungerande ledningssystem med en gemensam kultur, samtidigt som vi utvecklar kommunikation och tillit i gruppen för att säkerställa att gruppen får ut sin fulla potential.